Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Roth Norge er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

For å overholde de nevnte kravene til aktsomhetsvurderinger, opprettholder Roth Norge oversikt over sin virksomhet, inkludert risikovurderinger av mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fra sine nøkkelleverandører. Resultatet av disse aktsomhetsvurderinger kan gjøres tilgjengelig etter mottak av en skriftlig forespørsel.

Redgjørelse av aktsomhetsvurderinger:

 • En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
 • Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Aktsomhetsvurderinger – Roth Norge:

 • Roth North Europe utfører aktsomhetsvurderinger, på vegne av Roth Norge, av selskapets verdikjede for å avdekke mulige brudd på anerkjente konvensjoner for universelle menneskerettigheter og aksepterte normer for anstendighet i arbeidslivet. FNs Verdenserklæring for Menneskerettigheter ligger til grunn for vårt arbeid, sammen med vår policy for Bærekraftig forretningsdrift.
 • Selskapets arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i selskapets styre.
 • Kartlegging og vurdering av våre leverandørers samsvar med vår policy fremgår av årlig risikovurdering av godkjente leverandører.
 • Den generelle vurderingen er at vår virksomhet representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på anerkjente konvensjoner og erklæringer for menneskerettigheter, anstendig arbeid eller andre negative forhold, i vår verdikjede.
 • Roth Norge vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven. Resultatet av disse aktsomhetsvurderinger kan gjøres tilgjengelig etter mottak av en skriftlig forespørsel.
 • Spørsmål eller henvendelser vedr. våre aktsomhetsvurderinger kan rettes til: 
  service@remove-this.roth-norge.no

Identifisere potensielle og negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold – Roth Norge:

 • Risikovurderingen av arbeidsmiljøet måles ved å ta hensyn til medarbeiderutviklingsintervjuene, personalhåndboken og helse- og sikkerhetsorganisasjonene.
 • I risikovurderingen av leverandører og forretningspartnere vurderes leverandøravhengighet, andel av leverandørkostnader, risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold.

Roth Norge er fortsatt forpliktet til å kontinuerlig forbedre prosessen for å identifisere tilfeller av risiko for menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold. Denne forpliktelsen er også en stor del av våre etiske retningslinjer.

Våre prinsipper for korrekt oppførsel:
Beskyttelse av menneske- og arbeidsrettigheter

Som en globalt opererende familieeid bedrift, bærer vi et betydelig ansvarsnivå og er fortsatt forpliktet til å opprettholde internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i samsvar med FNs menneskerettighetspakt.

Vi forsterker dette engasjementet på tvers av alle våre Roth-lokasjoner, og avviser kategorisk enhver form for barnearbeid eller utnyttelse av barn og unge, så vel som enhver form for tvangsarbeid. Videre holder vi våre leverandører og forretningspartnere til de samme standardene for å anerkjenne og respektere menneskerettigheter.

Under ingen omstendigheter vil våre ansatte bli tvunget til å jobbe gjennom vold eller trusler, og vi opprettholder en urokkelig forpliktelse til å behandle alle selskapets ansatte med verdighet og respekt, selv i saker som involverer disiplinære tiltak. Alle slike tiltak utføres i streng overholdelse av gjeldende nasjonale og internasjonale standarder, samt internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprotokoller.

For å lære mer om våre prinsipper for etisk atferd, vennligst besøk: Etiske retningslinjer i Roth-selskapene - Roth Norway (roth-norge.no)