Code of Conduct

- Etiske retningslinjer i Roth-selskapene

Etiske retningslinjer i Roth-selskapene

Kjære medarbeidere!

Roth er en famile-eid virksomhet som bygger på tre viktige grunnprinsipper ; nærhet, dynamikk og ansvar.

Disse etiske retningslinjene er uttrykk for at vi erkjenner at vi i vår entreprenørvirksomhet har et samfunnsansvar. Gjennom disse etiske retningslinjene erkjenner vi uttrykkelig vårt samfunnsansvar i forbindelse med entreprenørvirksomheten vår. Dermed skaper vi trygge retningslinjer, og på dette grunnlag styrker vi tilliten som våre forretningspartnere har til oss, og bygger langsiktig videre på den.

Hver dag tar vi ansvar for prosessene knyttet til våre selskaper, produkter, forretningsforbindelser og medarbeidere, så vel som for miljøet og samfunnet. For å klare dette, må vi kjenne verdiene våre, handle i tråd med dem og følge gjeldende lover og forskrifter. Gjennom denne frivillige forpliktelsen vil vi også sikre etterlevelse av globale forventninger til etisk og moralsk atferd. Dette innebærer også å opprettholde og fremme rettferdige og bærekraftige standarder i vårt forhold til leverandører og kunder, og dessuten selskapets egne medarbeidere.

Vi tilstreber at alle som er involvert i prosessene våre, følger disse retningslinjene og handler i tråd med dem. Ved å holde fast ved verdiene våre sikrer vi at vårt verdibaserte familieselskap lykkes og forblir levedyktig i fremtiden.

Disse etiske retningslinjene er uttrykk for alle Roth-selskaper.

Med vennlig hilsen
Ledelsen
Roth Industries GmbH & Co. KG 

Ansvarlighet i forholdet til forretningspartnere

Forretningsvirksomheten vår er rettet mot kunden. Dette fokuset er en viktig del av selskapsprinsippene våre. I denne forbindelse forplikter vi oss til rettferdig konkurranse i våre relasjoner til kunder, leverandører og markedspartnere. Vi opprettholder et tillitsforhold til myndighetene og følger forbrukervernstandarder. Forretningsvirksomheten vår er basert på en allment akseptert forretningspraksis som bygger på rettferdighet og ærlighet.

Ingen korrupsjon
For at partnerskapene våre skal lykkes, sørger vi for å unngå personlige avhengighetsforhold og forpliktelser overfor forretningspartnerne. Vi sier nei til bestikkelser og korrupsjon og tolererer ikke slik atferd. Selskapets medarbeidere skal nærmere bestemt ikke ta imot eller gi gaver som kan være egnet til å påvirke forretningsbeslutninger eller gir en urettmessig fordel. Hvis gaver anses som en viktig del av et lands skikk og bruk, må det sørges for at det ikke oppstår noen forpliktelser som følge av dette, og at nasjonale lover og forskrifter følges.

Vi er avhengige av at alle Roths medarbeidere utviser sunn fornuft når gaver giseller mottas. Overtredelser vil medføre arbeidsrettslige konsekvenser.

Antitrust- og konkurranselovgivning
Roth forplikter seg til rettferdig konkurranse. For å oppnå dette overholder vi konkurranselovgivningen, og særlig antitrustlovgivningen og andre konkurranseregulerende standarder. Ulovlig prissamarbeid, samarbeid om andre vilkår, salgsområder eller kunder og misbruk av markedsmakt er i strid med selskapsprinsippene våre.

Vi veiledes av allment aksepterte etiske verdier og prinsipper, særlig integritet, ærlighet og menneskeverd. Vi følger gjeldende lover og standarder i de landene vi har virksomhet.

Handelsregler og eksportkontroll
Som et selskap som driver internasjonalt, setter vi frihandel i tråd med gjeldende lovgivning svært høyt. Derfor følger vi internasjonale avtaler om eksportkontroll for vår eksport og internasjonale handelsvirksomhet og gjennomfører nødvendige kontroller i denne forbindelse – for eksempel ved hjelp av spesialutviklet programvare.

Personvern
Vi behandler opplysninger om våre forretningspartnere, kunder og medarbeidere på en ansvarlig måte og følger lover og forskrifter om personvern. Forretningspartneres forretningshemmeligheter behandles konfidensielt av selskapet og dets medarbeidere. Offentliggjøring eller utlevering av konfidensielle opplysninger til tredjeparter er forbudt. Dette gjelder for selskapets medarbeidere også etter at arbeidsforholdet har opphørt.

I den daglige bruken av informasjonsteknologi (IT), forventer vi at medarbeiderne våre beskytter data-systemet og IT-nettverket. Alle skal være varsomme med brukeropplysninger, passord, filer, e-postvedlegg og internettlenker for å unngå at selskapet påføres skade, det være seg innenfra eller utenfra.

Samfunnsansvar

Vi har som mål å bli kompetanseledende i de respektive markedene gjennom kvalitet og innovasjon. Dette er en del av selskapsprinsippene våre. Selskapets utvikling og vekst er nært knyttet til menneskenes bo- og levekår. Derfor er samfunnsansvar og integritet viktige søyler i vår virksomhet.

Beskyttelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
Som et familieeid internasjonalt selskap tar vi globalt ansvar og følger internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i tråd med FNs menneskerettighetserklæring. Vi styrker etterlevelsen av dem alle steder der Roth har virksomhet. Vi sier nei til barnearbeid og enhver form for utnyttelse av barn og unge og følger relevant lovgivning. Vi sier nei til enhver form for tvangsarbeid. Vi forventer også at våre leverandører og forretningspartnere anerkjenner menneskerettighetene.

Selskapets medarbeidere må ikke tvinges inn i en stilling, verken direkte eller indirekte, gjennom vold eller trusler. Selv når det gjelder disiplinærtiltak, skal alle medarbeidere behandles med verdighet og respekt. Slike tiltak kan bare treffes i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale standarder og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Samfunnsansvar
Vi har som mål å bli kompetanseledende i de respektive markedene gjennom kvalitet og innovasjon. Dette er en del av selskapsprinsippene våre. Selskapets utvikling og vekst er nært knyttet til menneskenes bo- og levekår. Derfor er samfunnsansvar og integritet viktige søyler i vår virksomhet.

Beskyttelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
Som et familieeid internasjonalt selskap tar vi globalt ansvar og følger internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i tråd med FNs menneskerettighetserklæring. Vi styrker etterlevelsen av dem alle steder der Roth har virksomhet. Vi sier nei til barnearbeid og enhver form for utnyttelse av barn og unge og følger relevant lovgivning. Vi sier nei til enhver form for tvangsarbeid. Vi forventer også at våre leverandører og forretningspartnere anerkjenner menneskerettighetene.

Selskapets medarbeidere må ikke tvinges inn i en stilling, verken direkte eller indirekte, gjennom vold eller trusler. Selv når det gjelder disiplinærtiltak, skal alle medarbeidere behandles med verdighet og respekt. Slike tiltak kan bare treffes i tråd med gjeldende nasjonale og inter-nasjonale standarder og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Samfunnsansvar
Vi forplikter oss til sosiale fremskritt, utdanning,kunst, kultur og samfunnsliv, for som et verdi-basert familieselskap ønsker vi å styrke menneskenes levekår – særlig i de regionene der vi har virksomhet. Mange organisasjoner og institusjoner støttes av Roth, for eksempel «Lebenshilfe»-verkstedene, som tilbyr attføring til personer som står utenfor arbeidslivet. For å ivareta balansen mellom arbeid og familie får medarbeiderne våre mange tilbud, som barnehagen «Rothkehlchen» (Rødstrupe) ved selskapets hovedkontor, og jobbdeling, i tillegg til ordninger med fleksibel arbeidstid for med-arbeidere som har omsorgsansvar.

Vi er særlig opptatt av å kvalifisere arbeidstakerne våre. Mange lærlinger, praktikanter og studenter får plass hos oss hvert år. Ansettelsesog opplæringstakten i familieselskapet Roth er over gjennomsnittet.

Miljøvern
Aktivt miljøvern er forankret i selskapsprinsippene våre. Ressursbevaring er et viktig prinsipp ved utvikling, produksjon og bruk av produktene våre. Vi handler dermed i tråd med prinsippene i FNs Rio-erklæring.

Vi har et miljøansvar som forplikter oss til å gå lenger enn lovens miljøkrav. På denne måten bidrar vi til å redusere CO2-utslippene i betydeliggrad.

Ved våre største produksjonsanlegg har vi forpliktet oss til kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner gjennom vår egen miljøerklæring og etableringen av et miljøstyringssystem i tråd med EMAS (Eco-Management and Audit Scheme of the European Union).

Ved å bruke fornybar energi og spillvarme, samt å kjøpe grønn strøm ved de største Roth-anleggene, har vi halvert CO2-utslippene siden 2014. Når det gjelder anlegg, er driften vår allerede klima-nøytral.

Roth-produkter er bærekraftige produkter
Roths produktkonsepter er laget for å beskytte miljøet. Derfor bruker vi miljøvennlige materialer. Bruk av nøye utvalgte materialer og systemteknologier sikrer lang levetid på produktsortimentet vårt. Dette ser vi etter flere tiårs bruk.

Gjennom innovative produktløsninger skaper vi produksjonsprosesser som krever mindre energi, men som har like stor eller enda bedre effektivitet. Ved hjelp av slitesterk høyteknologisk plast som utgangsmateriale for produktsystemene våre gir vi et betydelig bidrag til en bedre miljøbalanse.

I utviklingsarbeidet er bruk av resirkulerbare materialer obligatorisk i produksjonen av produktsystemene. Vår løpende forpliktelse til ansvarlig ressursbruk har blitt anerkjent gjennom prisene vi har blitt tildelt.

De innovative produktkonseptene for bygnings- og industriteknologi bidrar til å spare energi og beskytter miljøet hver dag. For eksempel sparer vi mye energi med trykklagringssystemer i driften, men også gjennom økologisk energiproduksjon med varmepumper og solenergi og ved hjelp av energieffektive varme- og kjølesystemer. European Environmental Bureau har gitt Roth anerkjennelse for sitt bærekraftige produkt-sortiment for bygningsteknologi i 2021.

Ansvar for hverandre

Bedriftskulturen vår kjennetegnes av at vi er en familie. Direkte kontakt, frikoblet fra hierarkiske nivåer, korte beslutningsprosesser, kontinuitet i ledelsen og lange arbeidsforhold i selskapet er ting som gjør at vi skiller oss ut. Vi mestrer utfordringer som et team. Handlefrihet står sentralt og personlig initiativ oppmuntres. Hver eneste medarbeider er en viktig del av familie-selskapet vårt. Vi har et åpent og tillitsbasert kommunikasjonsklima som er preget av gjensidig respekt, anerkjennelse og toleranse.

Respekt
Vi behandler alle mennesker rettferdig og med verdighet. Roth verdsetter mangfold og fremmer et miljø der vi lærer av hverandre. Vi respekterer den enkeltes personlige rettigheter, verdighet og personvern. Vi sier nei til all form for diskriminering, enten det er på grunnlag av etnisitet eller nasjonalitet, hudfarge, kjønn, psykisk eller fysisk funksjonshemning, alder, tro, medlemskap i fagforening eller andre personlige egenskaper.

Arbeidstakernes rett til organisasjonsfrihet, for-samlingsfrihet og kollektive forhandlinger skal i den grad det er mulig og tillatt ved lov i de respektive land, respekteres.Vi tolererer ikke mobbing eller fysisk, psykisk eller seksuell trakassering. Vi garanterer retten til meningsfrihet og ytringsfrihet.

Arbeid og helse
Trygge og gode arbeidsforhold er grunnlaget for vår økonomiske suksess. HMS-styringen vår bereder grunnen for dette og gjør det mulig for oss å identifisere potensielle farer tidlig og treffe passende mottiltak. På denne måten følger vi nasjonale og internasjonale regler for ivaretakelse av arbeidsmiljøet. Alle Roths medarbeidere skal bidra til å forebygge arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Vi tilbyr også helsedager, trening og forebyggende programmer for å fremme medarbeidernes helse.

Alle medarbeidere mottar rettferdig lønn for arbeidet de gjør. Godtgjørelsen skal utbetales på en praktisk måte, og alt dokumenteres med lønnsslipp. Arbeidstiden skal være i tråd med gjeldende nasjonale lover og forskrifter, bransjestandarder og relevante ILO-konvensjoner.

Beskyttelse av selskapets ressurser
Vi behandler selskapets ressurser med omhu, uten å sløse, og vi beskytter dem mot skade og tyveri. De skal utelukkende brukes til å nå selskapets mål, altså bare for forretningsformål. En forutsetning for suksess er kostnadsbevisst bruk av ressursene som stilles til rådighet.

Vi respekterer også kundenes og forretningspartnernes aktiva.

Beskyttelse av selskapets ressurser innebærer også at vi behandler immaterielle aktiva, oppfinnelser og forretnings-hemmeligheter som strengt konfidensielle og bare bruker dem for forretningsformål i familieselskapet Roths interesse.

Kommunikasjon
Ærbødig behandling av andre gjenspeiles også i vår eksterne kommunikasjon. I sosiale medier behandler vi for eksempel familieselskapet Roth, Roths produkter og kollegene våre med respekt. Hvis det gis uttrykk for personlige meninger offentlig, skal det gjøres tydelig at utsagnene ikke er på vegne av selskapet.

Interessekonflikter
Vår virksomhet skal være til selskapets beste. Vi sørger for at vi ikke tar forretningsbeslutninger som fører til konflikt mellom familieselskapet Roths interesser og våre personlige interesser.

Etterlevelse av de etiske retningslinjene
Disse etiske retningslinjene beskytter familieselskapet Roth, dets medarbeidere og forretnings-partnere mot tjenestefeil og skal sikre at alle medarbeidere oppfører seg i tråd med lover og forskrifter og våre egne retningslinjer. De etiske retningslinjene forplikter alle medarbeidere. Roth minner regelmessig sine medarbeidere på disse etiske retningslinjene og sørger for at de overholdes.

Ingen som i god tro varsler om overtredelser av disse etiske retningslinjene, skal utsettes for noen form for straff eller negative reaksjoner av den grunn. Roth forplikter seg til å sikre at så ikke skjer. Overtredelser kan også rapporteres anonymt.

Roth forplikter seg videre til de etiske retningslinjene til «GKV» (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.), den tyske bransjeforeningen for plastindustrien, og sertifiseres for dette annethvert år.