8 bud for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen

I forbindelse med samarbeidet rundt VVS-bransjens felles markedsførings-kampanje, inngikk de tre bransjeorganisasjonene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Rørentreprenørene Norge den 19. juni 2008 en avtale som forplikter partene og deres medlemmer rundt 8 bud for etikk og god samhandling. Avtalens gyldighet er senere bekreftet flere ganger og som senest i 2020 i tilknytning til at den nå foreligger som trykksak sammen med FL-VA/VVS/KULDE 2020.

De etiske retningslinjene skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring.Det er to årsaker til dette.

For det første har det norske lovverket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning som innebærer at det fra 2003 er blitt straffbart å gi og motta utilbørlige ytelser – både i forhold til privat og offentlig ansatte og tillitsvalgte. Senere tids oppslag i media har satt sterk fokus på dette og bør følgelig iakttas i enda sterkere grad i bransjen enn tidligere for derved å ikke ødelegge bransjens omdømme.

For det andre har det vært et ønske fra de aktuelle bransjeforeninger å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme – følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som man har søkt å nedfelle noen fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling
vedrørende annonsering og markedsføring.

FL-VA/VVS/KULDE 2020
FL-VA/VVS/KULDE 2020 er utarbeidet av en komité med representanter fra VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF), Rørentreprenørene Norge samt VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, og avløser FL VA-VVS 2016 med virkning fra 1. november 2020.

Virkeområde:
Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven.
Komitéen anbefaler at betingelsene legges til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.